شماره تماس تهران : 02188209941

شماره تماس ماهشهر: 67-06152369566

فكس: 06152369512

سامانه یکپارچه دان

سامانه یکپارچه دان، نرم افزاری است فرآیندگرا که فعالیت های مختلف سازمان را به طور یکپارچه در یک سیستم واحد با هدف یکپارچگی اطلاعاتی و برقراری جریان اطلاعات بین تمام بخش ها و واحدهای مختلف سازمان از قبیل : منابع انسانی، خدمات و .... تعریف و مدیریت می نماید..
30% صرفه جویی در زمان و هزینه
60% افزایش بهره وری
100% بهبود سازمانی